Hing ang amăng hrơi: 19/6/2021

VOV4.Jarai-Khua mua djop dêh čar lơ 18/6 hơmâo ruah glăi ơi Antonio Guterres ngă khua čih pioh sang gum hơbit djop dêh čar amăng 5 thun pơ anăp anai dơ̆ng, yap mơ̆ng lơ 1/1/2022. Anai lĕ rơwang bruă tal dua na nao ñu ngă khua anai. Rơwang bruă tal 2 mơ̆ng Khua čih pioh sang gum hơbit djop dêh čar, ơi Antonio Guterres amra sui mơ̆ng lơ 1/1/2022 truh lơ 31/1/2026 dơ̆ng. Amăng tơlơi đĭ pơhiăp lơ̆m tơbiă anăn, ơi Guterres lăi pơtong, bruă ñu gleng nao hlâo hloh amăng rơwang bruă pơ anăp, ăt gleng nao bruă bong glăi klin kheng Covid 19 hăng pơsir tơlơi sat mơ̆ng klin kheng ngă. Ơi Guterres lăi pơtong, amra gir run pơtrut tơlơi rơnuk rơnua hăng hơđong, amăng anun pơtum brơi pơsir kơđi hăng bruă kơđi čar amăng hơdôm anih dŏ blah ngă. Ñu ăt lăi pơthâo hơdră lăng nao pơ anăp, djru pơsir tơlơi rơnuk rơnua hăng pơgang ba mơnuih ƀôn sang, kơtưn pơgang anih hơdip jum dar laih anun pơsir anŏ pơglăi sat mơ̆ng anŏ bơblih ayuh hyiăng.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương