Hing ang amăng hrơi: 7/5/2021

VOV4.Jarai - Tom brơi (6/5), Khua git gai wai lăng pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta ơi Vương Đình Huệ, Khua Khul wai lăng bruă ruah khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta gum hrom grŭp lăng tui, pel ĕp mơng Jơnum min apăn bruă Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta, Khul ruah khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta hmâo mă bruă laih ƀơi tơring čar Tuyên Quang.

Pơhiăp amăng mông mă bruă Khua git gai wai lăng pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta ơi Vương Đình Huệ, pơsit, tơhnal anăp nao lĕ khom pơphun truh kih bruă ruah khua, pơdah ƀơi hơdôm mơta ngă tui prong tơlơi dưi ngă pô mơng mơnuih ƀôn sang, tơlơi dưi ruah khua mơng rim mơnuih. Khua git gai wai lăng pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta ơi Vương Đình Huệ rơkâo, tơring čar Tuyên Quang đing nao prong bruă ngă tui dua mơta ngă hrom, pơgang rah klin Covid-19 ba glăi bôh tơhnal tui pran jua črâo ba mơng Grŭp git gai Ping gah, hơdôm tơlơi gum pơhiăp črâo ba mơng Kơnuk kơna, mơng Khua dêh čar, mơng Grŭp črâo ba pơgang, pơgăn klin Covid-19 hăng ƀu wor bit bruă bơwih ƀong huă, pơđĭ kyar bơwih ƀong, mơnuih mơnam, pơhlôm pơgang lŏn ia, rơnuk rơnua plơi pla, bơwih brơi bruă hơđong tơlơi hơdĭp mơda mơnuih mơnam, hơđong pơhlôm mơnuih mơnam hăng prăp lui klă bruă ruah khua./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương