Hing ang amăng hrơi: 30/11/2021

 

VOV4.Jarai - Tlam lơ 29/11, ƀơi Sang bruă Khua git gai pơ ala mơnuih ƀon sang, Khua git gai pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ tŭ jum Khua anih jưh Hàn Quốc Park Noh-Wan ƀơi Việt Nam nao mă tơngan. Ƀơi mông tŭ jum, Khua git gai pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ lăi, Việt Nam - Hàn Quốc hơmâo tơlơi nao rai jê̆ giăm prong biă, thun 2022 dua boh dêh čar ngă lơphet 30 thun hrơi pơhun bruă pơtom hiăp, tơlơi gêh gal kiăng dua bơnah jê̆ giăm hloh ăt dŏ hơmâo lu đôč.

 

 

Biă ñu amăng hrơi blan rơgao, tơlơi rô nao rai dua bơnah gah Kơnuk kơna, Ƀirô khua git gai pơ ala mơnuih ƀon sang, Kơnuk kơna, pơbưp mơnuih ƀon sang ăt pơđĭ tui mơn, mah hơmâo klin hai, khua mua git gai lŏn ia dua bơnah hơmâo mông bưp dua bơnah ƀơi anăp hăng bưp mơng ataih. Tŭ ư hăng tơlơi rơkâo mơng Khua anih jưh dêh čar Hàn Quốc, Khua git gai pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar Vương Đình Huệ brơi thâo, Ping gah, Kơnuk kơna Việt Nam glăk git gai kiăng tañ dưi por nao rai kiăo tui tơlơi pơkă hơmâo hră pơsit tlâ̆o vaccine. Kơnuk kơna, hơdôm ding jum bơdjơ̆ nao glăk ngă tui tơlơi git gai anai.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương