Hing ang amăng hrơi: 24/7/2021

VOV4.Jarai-Tlam mơmŏt lơ 23/7, ƀơi sang bruă khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar, khua mua pơ ala tal 15 jơnum lăi pơthâo jao hră pơtrun mơ̆ng khua anom bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar, Jơnum min apăn bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang kơ bruă pơđĭ bruă khua mua. Pơhiăp ƀơi mông jơnum, ơi Vương Đình Huệ lăi pơtong, tơdơi kơ 2 hrơi jơnum blung a lok sa, khua mua tal 15, abih bang khua mua amăng anom bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar dưi ruah hăng pơsit laih.

 

Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ jao Hră pơtrun bruă mă kơ ƀing khua mua

 

Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ čang rơmang khua mua djop jơnum min, anom bruă gah sang bruă khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar dưi tŭ mă hră pơtrun anai jing sa črăn phun kơ sang bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang, gum tơngan hrom ăt djă bong bruă mă djă pioh boh tơhnal khua mua pơ ala mơnuih ƀôn sang dưi ngă laih hăng ăt pơtrut bơblih phrâo, pơđĭ tui boh tŭ yua bruă mă amăng sang bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar.

Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ lăi lĕ, čang rơmang kơnuk kơna tơpă hnun kah sang bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang ăt tơpă, bơwih brơi kơ mơnuih ƀôn sang, boh nik ñu bruă mă čih pơkra tơlơi phiăn, bruă krăo lăng, akŏ pơjing bruă mă ba lŏn ia pơđĭ kyar.

Rơkâo khua mua Khul wai lăng djuai ania, djop sang bruă, jơnum min amăng sang bruă pơ ala mơnuih ƀôn sang ngă tui mơtam hơdôm kơčăo bruă, jơlan hơdră hơmâo jao laih, čih pơkra hơdră mă bruă bơblih phrâo tui hăng tơlơi phiăn pơkă hơmâo khua mua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar čih pơkra.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương