Hing ang amăng hrơi: 28/6/2022

VOV4.Jarai-Tlam lơ 27/6, tui mông dêh čar Hungary, Khua git gai pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta ơi Vương Đình Huệ nao pơhmư̆ mông jơnum bơkơtuai khua mua pơprong amăng bruă bơwih ƀong huă sĭ mơdrô tuh pơ alin kơplah wah Việt Nam hăng Hungary yua kơ Ding jum Akŏ bruă hăng Tuh pơ alin, Khua anih jưh pơ ala Việt Nam ƀơi Hungary ngă hrom hăng giăm 100 boh sang bruă mơdrô mơ̆ng Hungary hăng Việt Nam pơphun.

 

Amăng rơnuk pơblih phrâo ƀơi Việt Nam, Hungary hơmâo dong yua bruă kĭ pơkôl, pơsit hră pơkôl sĭ mơdrô rơngai Việt Nam hăng khul pơlir hơbit kual Mi kô̆. Prăk pơhrui glăi sĭ mơdrô nao rai dua bơnah đĭ tui lăp bơni biă mă, mơ̆ng rơnoh 266 klăk dolar thun 2016 truh 1 klai 300 klăk dolar thun 2020. Pơhiăp amăng mông bơkơtuai nao rai, ơi Peter Andras Sztaray, khua gum bruă, Ding jum pơtom hiăp hăng Bơwih ƀong huă dêh čar Hungary lăi, anom bruă bơwih ƀong huă sĭ mơdrô dêh čar Hungary čang rơmang pơtrut tui bruă ngă hrom sĭ mơdrô hăng Việt Nam. Tơlơi ngă giăng mah anun kjăp tong ten jing atur kơ tơlơi ngă hrom sĭ mơdrô dua bơnah kơñ pơgi ni anăp.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương