Hing ang amăng hrơi: 26/5/2022

VOV4.Jarai - Čơtlăm tom brơi (25/5), ƀơi Sang mă bruă Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang, Khua git gai Ping gah hăng Kơnuk kơna bưp ƀô̆ mơta Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang lĕ djuai ania ƀiă tal 15. Pơhiăp amăng mông bưp ƀô̆ mơta, Khua git gai wai lăng pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta ơi Vương Đình Huệ lăi rơđah, Ping gah hăng Kơnuk kơna pơsit gum hrom hơbit djop djuai ania hmâo bôh yôm phăn hăng lŏn ia ta, sa lŏn ia pơlir hơbit mơng 54 djuai ania adơi ayong hơdip hrom, tŭ ư hrom bruă pơdŏng hơdră bruă gum hrom hơbit djuai ania, hluai tui tơlơi dưm kơnar, gum hrom hơbit, pơpŭ hăng djru nao rai tơdruă pơđĭ kyar.

Khua git gai wai lăng pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta ơi Vương Đình Huệ čang rơmang ƀing khua pơ ala mơnuih ƀôn sang djuai ania ƀiă lăng ba hơdră pơkă, hơdră bruă pơhlôm ngă tui ba glăi bôh tơhnal hơdôm hơdră pơtrun, hơdră bruă mơng Kơnuk kơna ƀơi kual čư̆ siăng, guai lŏn ia, kual neh wa djuai ania ƀiă; đing nao pơdŏng kual djuai ania ƀiă hăng kual čư̆ siăng pơđĭ kyar tañ gah bơwih ƀong, bôh thâo, mơnuih mơnam, kơjăp phik gah rơnuk rơnua, pơgang lŏn ia, mut hrom hăng pơđĭ kyar hrom mơng đơ đam dêh čar, djơ̆ hăng pran gơgrong bruă yôm phăn mơng lŏn ia./.

Siu H’ Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương