Hing ang amăng hrơi: 17/6/2021

VOV4.Jarai-Hră pơhing phrâo Kyodo dêh čar Japan, lơ 16/6 pôr, khua djru bruă phrâo mơ̆ng dêh čar Mi kơ Triều Tiên ơi Sung Kim amra nao čuă blung a dêh čar Hàn Quốc amăng rơwang hrơi kom anai laih anun pơphun jơnum 3 bơnah hăng dêh čar Hàn Quốc laih anun Japan. Tal nao čuă kual ASIA anai mơ̆ng lơ 19 truh lơ 24/6 mơ̆ng khua djru bruă dêh čar Mi pơphun tơdơi kơ jơnum khua mua pơprong amăng blan 5 kơplah wah Khua mir sir dêh čar Mi, ơi Joe Biden hăng Khua mir sir dêh čar Hàn Quốc ơi Moon Jae-in. Tui hăng hră pơhing phrâo Kyodo, Jơnum 3 bơnah kơplah wah khua mua gah dêh čar Mi, Hàn Quốc hăng Japan amra bơkơtuai kơ anăp ngă tui mơ̆ng Khua mir sir dêh čar Mi, ơi Joe Biden gir run kiăng pok jơlan bưp bơkơtuai hăng Triều Tiên kơ bruă pơsir kơđi put ayuh ƀơi bul pơtâo Triều Tiên.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương