Hing ang amăng hrơi: 24/5/2022

VOV4.Jarai - Tlam lơ 23/5, Khua dêh čar ta ơi Phạm Minh Chính hơmâo pơphun jơnum bơkơtuai kơ bruă bơwih ƀong huă amăng kual Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương yua kơ tơlơi pơdrông asah (hơmâo pơphun ƀơi Tokyo - Japan). Đĭ pơhiăp amăng mông jơnum bơkơtuai tal anai, Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính lăi pơtong tơlơi kiăng hloh amăng pơplih hơbô̆ bruă pơđĭ kyar, pơlir hơbit bơwih ƀong huă hơđong kjăp ƀiă dong, gơgrong kơtang, ngă tui klă hloh hơdôm tơlơi dưi, pơlir hơbit hăng mă yua abih anŏ gal mơng gah rơngiao; lăng yôm djop bơnah hăng kơtưn mut hrŏm jar kmar hluai tui pran tơpă sit, đăo gơnang hăng gơgrong hloh.

 

Khua dêh čar ơi Phạm Minh Chính đĭ pơhiăp amăng mông jơnum

 

Khua dêh čar pơsit tong Việt Nam khut khăt ngă tui jơlan hơdră hăng glăk pơtrut pok prong pơjing tơlơi bơwih ƀong huă hơđong, ngă pô pơlir hăng pran gơgrong mut hrŏm jar kmar dơlăm ƀiă dong, sit nik, tŭ yua hloh. Việt Nam ăt mut hrŏm amăng hơdôm tơlơi pơčeh phrâo kiăng pơlir hơbit bơwih ƀong amăng jar kmar, pơgôp lu dong amăng tơlơi gir run hrŏm kiăng pơtrut hơkrŭ glăi bơwih ƀong huă hăng pơđĭ kyar hơđong kjăp amăng kual hăng jar kmar.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương