Hing ang amăng hrơi: 30/11/2021

 

VOV4.Jarai - Khua mir sir dêh čar Khač ơi Tập Cận Bình tom brơi (29/11) brơi thâo Khač amra sĭ dong sa klai liều vaccine Covid-19 kơ hơdôm bôh dêh čar kual Ơi Jŭ kiăng djơ̆ hăng tơhnal pơkă tlâ̆o pơgang brơi 60% mrô mơnuih ƀôn sang kual Ơi Jŭ amăng thun 2022. Tơlơi pơkôl kơ liều vaccine pơhrua nao dưi ba tơbiă amăng hơdôm hrơi rŏng lŏn tơnah jai hrơi jai bơngot kơ tơlơi lar hyu mơng anô̆ pơplih mơng Sars-CoV-2, hmâo anăn iâu Omicron, tal blung a dưi pơsit ƀơi dơnung kual Ơi Jŭ. Amăng tơlơi pơhiăp lăng nao rai mơng ataih pơ̆ anăp Bơkơtuai kơ Gum hrom Khač – Ơi Jŭ, Khua mir sir dêh čar Khač, ơi Tập Cận Bình brơi thâo sa anom prăk kak hluh gah guai lŏn ia Khač hăng Ơi Jŭ amra dưi pơdŏng kiăng djru kơ hơdôm khul wai lăng prăk kak Ơi Jŭ rơnoh čan 10 klai dolar Mi./.

Siu H’Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương