Hing ang amăng hrơi: 16/6/2021

VOV4.Jarai - Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Daknông phrâo mă yua hră pơ-ar črâo ba đing nao pok pơhai khŏp, ha amăng plĕ hơdôm bruă pơgang, pơgăn klin ngă pơtah čroh ƀơi un ƀơi tơring čar, biă ñu lĕ tơring glông Tuy Đức. Kiăo tui anun, klin ruă phrâo hmâo ƀơi sa dua bôh sang anô̆ rông un ƀơi tơring glông Tuy Đức, ngă 2 drơi un hmâo tơlơi ruă, khom čuh prai. Ƀơi anăp bôh nik anai Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar rơkâo Gơnong bruă đang hmua hăng pơđĭ kyar ƀôn lan tơring čar, hơdôm bôh tơring glông, plơi prong hăng anom bruă bơdjơ̆ nao pơphun ngă tui tơpă hơdôm hră pơ-ar hlâo adih mơng tơring čar kơ bruă pơgang, pơgăn klin ngă pơtah čroh ƀơi un, khut khăt ƀu pioh klin ruă anai lar hyu prong. Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring glông Tuy Đức tañ pơgăn klin, tañ čuh pơrai, pơdjai kơman kual hmâo klin ngă. Tơring glông Tuy Đức hăng gơnong bruă ia jrao hlô mơnong hơduah ĕp bôh than ba truh ngă klin pơtah čroh ƀơi un, pơgăn hmao tlôn, ƀu pioh tơlơi ruă lar tưp hyu./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương