Hing ang amăng hrơi: 5/8/2021

VOV4.Jarai - Tlam lơ 4/8, Khua ding jum pơtom hiăp Việt Nam ơi Bùi Thanh Sơn nao pơhmư̆ mông Jơnum lăng nao rai amăng tivi Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar ASEAN - India. Ƀơi mông jơnum, Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar India pơsit lăng yôm tơlơi rô nao rai ngă gŏp hăng ASEAN, lăng ASEAN lĕ pô dŏ tong krah amăng bruă pok pơhai hơdră Ngă bruă anăp nao gah Ngŏ mơng India, dong yua ASEAN gơgrong bruă phun amăng kual, akŏ pơjing kual pơlir hơbit mơnuih mơnam, pơđĭ tui tơlơi rô nao rai hăng ngă anet tui tơlơi pleh ploh pơđĭ kyar. Lăi nao kơ tơlơi hơmâo amăng kual hăng jar kmar, ASEAN hăng India pơsit amra ngă hrŏm kơjăp djru kơ tơlơi rơnuk rơnua, hơđong kơjăp amăng kual, amăng anun hơmâo tơlơi rơnuk rơnua rô nao rai ƀơi ia rơsĭ Ngŏ. Pơhiăp ƀơi mông Jơnum, Khua ding jum pơtom hiăp ơi Bùi Thanh Sơn rơkâo India djru ba vaccine tañ hăng hơđong hloh kơ hơdôm boh dêh čar kual ASEAN, pơtrut pơsur India hăng tơlơi rơgơi mơng pô ñu, gum pơgôp brơi bruă rŭ glăi hăng pơđĭ kyar kual ASEAN.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương