Hing ang amăng hrơi: 23/10/2021

VOV4.Jarai - Kơnuk kơna Japan amăng lơ 22/10 hơmâo tŭ yap “akŏ bruă apui lơtrik” phrâo. Amăng anun, yôm hloh lĕ bruă đĭ dua wŏt mă yua apui lơtrik pơkra glăi phrâo amăng 10 thun pơ anăp anai kiăng kơ anăp nao hơdong pơkă ngă bơkơnar hyuh carbon amăng thun 2050. Tui anun, Japan pơkă, apui lơtrik pơkra glăi amra mơng 36 truh 38% abih bang mrô pơđuăi apui lơtrik amăng thun 2030, lu ƀiă dua wŏt hăng mrô 18% hơmâo jŭ yap amăng thun 2019. Laih dong, apui lơtrik mă mơng čuh hơdang amra hrŏ trun giăm ha mơkrah, mơng 75,7% hrŏ trun dŏ 41%. Japan ăt lăi pơthâo akŏ bruă mơng Kơnuk kơna kiăng kơ bong glăi pơ-iă kơtang amăng rŏng lŏn tơnah, amăng anun hơmâo hơdôm hơdră bruă anăp nao hơnong pơkă hrŏ trun 46% hyuh gas ngă sat amăng thun 2030, rơgao hĭ 26% ba tơbiă amăng thun 2013.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương