Hing ang amăng hrơi: 25/9/2021

 

VOV4.Jarai - Lơ 27/9 pơ anăp, Anom bruă khua git gai pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar ngă hrŏm hăng Jơnum min bơwih ƀong mơng Ƀirô khua git gai pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar pơphun jơnum bơkơtuai hăng ƀing kơhnâo bơwih ƀong huă- mơnuih mơnam. Mông jơnum hơmâo pơphun bưp ƀơi anăp hăng lăng amăng tivi hăng anih phun lĕ ƀơi Hà Nội hăng sa, dua tơring čar pơkŏn dong. Pô git gai mông jơnum lĕ Khua git gai pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar ơi Vương Đình Huệ hăng Kơ-iăng khua git gai pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar ơi Nguyễn Đức Hải. ƀơi mông Jơnum pơhiăp nao rai amra pơƀut amăng 2 mơta bruă, pơtŏng glăi tơlơi hơmâo ƀơi sang bruă prăk, tuh pơ alin, sĭ mơdrô thun 2021, tơlơi pơplih phrâo hloh mơng tơlơi bơwih ƀong ƀơi rŏng lŏn tơnah hăng lăi pơthâo hơdôm tơlơi amra bơbeč kơ dêh čar Việt Nam; pơtŏng glăi tơlơi bơbeč mơng klin Covid-19 ngă hăng tơlơi bơwih ƀong huă- mơnuih mơnam Việt Nam, bruă ngă tui hơdră tlâ̆o pơgang klin Covid-19, tơlơi djă pioh kơđiăng lui amăng bruă čih pơkra hră pơtrun, hơdôm tơlơi rơkâo đĭ, hơdră pơsir kơ Việt Nam mơng anai truh rơnuč thun hăng hơdôm thun pơ anăp dong mơng rơwang thun Ƀirô khua git gai pơ ala mơnuih ƀon sang dêh čar tal 15.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương