Hing ang amăng hrơi: 13/5/2021

VOV4.Jarai-Amăng hră jŭ yap glăi tơlơi ngă klin Covid-19 lar hyu amăng rĭm wŏt hrơi tơjuh lăi pơthâo lơ 12/5, Anom bruă ia jrao rŏng lŏn tơnah (WHO) brơi thâo hơdôm hrơi jơnum pơčrông sai bruă kơđi čar laih dong mơnuih đăo nao jơnum tum pơƀut lu mơnuih lĕ sa amăng hơdôm bruă ngă lar hyu virus Sars-Cov2 ƀơi dêh čar India glăk kơtang ră anai.

Tơlơi pơsit anai hluai tui tơlơi pel ĕp kơ tơlơi hŭi rơhyưt phrâo anai mơng klin kman ƀơi dêh čar India. WHO ăt brơi thâo djuai klin phrâo B.1.617 mơng virus Sars-Cov2 ƀuh blung a ƀơi India amăng blan 10/2020.

Hăng ră anai glăk hơmâo lu tui mơnuih ƀă laih dong djai yua djuai klin phrâo anai ƀơi India, ngă kơ lu mơnuih glăk bơngŏt kơ djuai klin B.1.617 hăng hơdôm djuai pơčeh čar rai pơkŏn dong.

Tui hăng WHO, mrô mơnuih ƀă lu tui yua ƀă hơdôm djuai klin phara ngă kơ virus lar hyu tañ biă mă; lơ̆m anun mơnuih ƀon sang ƀu ngă tui hơdră pơčlah mơnuih mơnam hăng kơđiăng pơgang klin.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương