Hing ang amăng hrơi: 28/6/2022

VOV4.Jarai-Lơ 27/6, Hàn Quốc ƀuăn ăt tô nao rai pơtom hiăp hăng dêh čar Triều Tiên. Lăi glăi tơlơi tơña mơng ƀing mă tơlơi pơhing phrâo ƀơi Seoul, Khua ding jum pơlir hơbit Hàn Quốc, Kwon Young-se brơi thâo, Hàn Quốc ăt ƀuăn tô nao rai kiăng pơsir khut khăt djop mơta bruă bơdjơ̆ nao dua bơnah hluai tui bruă pơtom hiăp. Tui anun, Kơnuk kơna Hàn Quốc amra hluai tui bruă pơtom hiăp kiăng pơplih tơlơi rô nao rai dua boh dêh čar, glăk ƀu mơ-ak ră anai.

Khua mir sir Hàn Quốc, Yoon Suk-yeol, pô phrâo đĭ ngă khua amăng blan hlâo anun brơi thâo, tơdah Triều Tiên pơdơi pơkra pơjing put ayuh hăng tŭ ư hăng bruă lui hĭ put ayuh, kơnuk kơna Hàn Quốc amra mă bruă hăng jar kmar kiăng kơ ba tơbiă sa “akŏ bruă klă hloh” kiăng hơkrŭ glăi tơlơi bơwih ƀong huă ƀơi Triều Tiên.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương