Hing ang amăng hrơi: 4/12/2021

 

VOV4.Jarai - Jơnum min mơnuih ƀon sang ƀon prong Hà Nội phrâo ngă hră pơtrun kơ bruă pơčlah, wai lăng, khăm pơjrao pơ sang hăng ƀing ƀă klin Covid-19 ƀơi ƀon prong. Tui anun, pô hơmâo wai lăng pơ sang lĕ ƀing ƀă klin Covid-19 huăi mưn ruă, ƀudah ruă rơnang; pô ƀă klin huăi ruă kơsô̆ ƀudah kơƀah oxy. Hơdôm tơlơi kiăng hơmâo, gơnam yua pơ sang hăng ƀing dŏ pơčlah pơ sang, pô dŏ hrŏm amăng sang, ơi ia jrao hăng hơdôm anom bruă bơdjơ̆ nao ngă tui tơlơi pơtrun mơng Ding jum ia jrao. Lơ̆m pô ƀă klin Covid-19 (F0) rơkâo kiăng dŏ pơjrao pơ sang lĕ khŏm hơmâo hră rơkâo, mơng bruă sem lăng, anom bruă git gai pơgang klin să, phường, tơring kual pơsit brơi pơjrao pơ sang anŏ hăng ƀing F0.

Siu H’Mai: Pơlang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương