Hing ang amăng hrơi: 10/8/2022

VOV4.Jarai - Čơtlăm lơ 9/8, Grŭp hyu mă bruă mơng Jơnum min bôh thâo, pơtô juăt mơng Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta yua kơ Kơ-iăng Khua Jơnum min ơi Tạ Văn Hạ ngă Khua Grŭp hmâo mông mă bruă hăng Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Gialai kơ “Bruă ngă tui hơdră bruă, tơlơi phiăn pơgang, pơgăn ia ƀlung kơ čơđai muai”.

Kơ-iăng Khua Jơnum min bôh thâo, pơtô juăt mơng Khua pơ ala mơnuih ƀôn sang dêh čar ta ơi Tạ Văn Hạ pơhiăp amăng mông mă bruă

 Tui hăng tơlơi lăi pơthâo glăi amăng mông jơnum, rơwang 2016 truh ră anai, mrô čơđai djai yua kơ rơka ruă ƀơi tơring čar Gialai lĕ 546 čô mơnuih, amăng anun hmâo truh kơ 410 čô čơđai djai yua kơ ia ƀlung. Lu ñu yua kơ čơđai ƀu thâo luai ia, kơƀah tơlơi thâo gah pơhlôm pơgang ia ƀlung. Kiăng plai ƀiă ia ƀlung ƀơi čơđai, mơng thun 2016 truh ră anai, tơring čar Gialai hmâo pok pơhai laih hơdră “Sang pơhlôm pơgang pơgăn tơlơi truh rơka rua kơ čơđai muai”, pơhrăm, lăi pơhing, pơsur brơi 14.500 ƀôh sang anô̆ mơnuih ƀôn sang ƀơi 20 bôh să, tơring kual. Mơng thun 2018, Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Gialai hmâo pơpha laih 13 klai 500 klăk prăk pioh prăp lui anih luai ia klă ƀơi hơdôm bôh sang hră amăng tơring čar. Ră anai, đơ đam tơring čar hmâo 90 bôh anih pioh luai ia mơng Kơnuk kơna hăng mơnuih ƀôn sang./.

Siu H’ Prăk: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương