Hing ang amăng hrơi: 28/7/2021

VOV4.Jarai - Grŭp črâo ba pơgang pơgăn klin Covid-19 tơring čar Gialai lăi pơhing, lơ 27/7 tơring čar Gialai čih hmâo dong 5 čô mơnuih ƀă Cơvid-19. Amăng anun 4 čô rai mơng anih hmâo klin ngă, hmâo dô̆ čơlah hơbit laih hăng pơphun pơčrang lăng, bôh tơhnal ƀuh kơman klin; Hmâo sa čô glăk pikian hăng kiăn lê̆ laih. Mrô dô̆ glăi lĕ pô ruă 44302 ăt ƀuh kơman klin mơn amăng kual dô̆ čơlah hơbit.

Mơnuih ƀôn sang glăi mơng anih klin ngă hăng rơdêh por ră anai ƀu ƀuh ƀă kơman klin Sars-CoV-2 ôh

Bơdjơ̆ nao truh anih klin ngă plơi prong Pleiku, truh lơ 27/7, khul ia jrao hmâo pơčrang lăng laih rơbêh kơ 700 čô mơnuih hmâo F1, F2 mơng pô ruă 95028, hơdôm bruă pơčrang lăng yak blung a hmâo bôh tơhnal ƀu ƀuh kơman. 192 čô mơnuih dưi hmâo grŭp črâo ba pơgang, pơgăn klin Covid-19 tơring čar Gialai čơkă mơng tơdron rơdêh por jar kơmar Tân Sơn Nhất kơ plơi prong Pleiku amăng tal por hmâo mrô QH9812 leng kơ ƀu ƀuh ƀă kơman tơdơi kơ hrơi tal 3. Tui anun, yap mơng lơ 26/4 truh lơ 27/7, tơring čar Gialai čih hmâo 36 čô mơnuih ƀă kơman Sars-CoV-2, amăng anun hmâo 5 čô tơbiă mơng sang ia jrao laih, ră anai 31 čô mơnuih glăk dưi pơjrao ƀơi Sang ia jrao prong tơring čar./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương