Hing ang amăng hrơi: 19/6/2021

VOV4.Jarai - Čơtlăm lơ 18/6, Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Gialai hmâo Hră pơtrun mrô 812 Jơnum min mơnuih ƀôn sang kơ bruă ngă tui sa dua bruă pơgang, pơgăn klin Covid-19 amăng rơnuk phrâo. Kiăo tui anun 12 mông krah mlăm lơ 19/6/2021, brơi bruă mă pơwot glăi sa dua anih anom bơwih bruă ƀơi đơ đam tơring čar. Tui hăng hră pơ-ar pơtrun pơtô brơi, Gialai pơdơi jăng jai dong bruă sĭ mlia tơpai mơñum, anih pơƀuh adôh suang, karaoke, hơdôm anih apah massage truh kơ hmâo tơlơi lăi pơthâo phrâo. Mơng 12 mông krah mlăm lơ 19/6/2021, brơi pơwot glăi sa dua bruă bơwih ƀong sĭ mơdrô kah hăng: Hơdôm anih anom apah ngui điện tử, game online, hơdôm anih anom bơwih ƀong hăng internet, dơnao luai ia, anih anom ngă hiam, spa, anih pơdah phim, anih anom pơhrăm drơi jăn, anih pơhrăm gym, yoga, hơdôm anih anom, khul bida, pơhrăm taih, samơ̆ khom pơhlôm tơlơi pơkôl ngă tui tơpă 5 mơta pơgang klin mơng Ding jum ia jrao hrom hăng anun brơi mă glăi bruă 50% tơhnal pơkă hăng ƀu rơgao kơ 30 čô mơnuih ƀơi sa anih anom. Tơring čar Gialai ăt djă pioh mơn 4 anih gak wai pơgang, pơgăn klin pơ̆ 4 bah amăng jơlan mut tơbiă tơring čar./.         

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương