Hing ang amăng hrơi: 13/5/2021

 

VOV4.Jarai - Ƀơi anăp tơlơi kơtang tui mơng klin Covid-19 amăng dêh čar ta, plơi prong Pleiku, Gia Lai hơmâo hră git gai djŏp sang hră anih muai brơi čơđai pơdơi mơng lơ 13/5 či pơgang klin. Laih dong, Jơnum min mơnuih ƀon sang tơring čar Gia Lai ăt ngă hră pơtrun ječ kơ anom bruă pơtô hrăm kiăng pơđut thun hrăm hlâo lơ 16/5. Hăng tơring čar Gia Lai, Jơnum min mơnuih ƀon sang tơring čar hơmâo hră pơtrun ječ laih git gai Gơnong bruă pơtô pơjuăt bruă git gai hơdôm sang hră brơi čơđai pơdơi hlâo lơ 16/5 pioh pơgang klin Covid-19. Hơdôm boh sang hră ƀơi tơring čar thâo laih tơlơi pơtrun brơi čơđai pơdơi tañ pioh pơgang klin, glăk ječ ameč pơphun pơplông hok ki 2 hăng pơphun pơtô hrăm tơlơi pơplông lăng nao rai amăng tivi kơ čơđai sang hră anih 12.

 

 

                    Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương