Hing ang amăng hrơi: 28/7/2021

VOV4.Jarai-Ƀơi anăp klin kheng Covid 19 ƀă hyu kơtang, phung mơnuih nao mă bruă pơ hơdôm tơring čar gah dơnung glăi pơ plơi pla lu, Khul khua mua pơhlôm, pơgang klin Covid 19 Gia Lai hlăk ngă tui khut khăt hơdră bong glăi klin kheng, pơhlôm pơgang lu hơdră kiăng huăi ƀă klin prong.

Hơdôm hrơi rơgao, anih pơgăn jơlan pơgang klin Covid 19 ƀơi jơlan mrô 14, črăn găn nao tơdrông Ia Hleo, să Ia Le, tơring glông Čư̆ Pưh tơring čar Gia Lai tŭ jum lu mơnuih hăng rơdêh, lu ñu glăi mơ̆ng hơdôm tơring čar gah kual dơnung glăi pơ plơi pla pô. Rĭm hrơi, anih pơgăn anai hơmâo ĕp lăng rơbêh 1000 čô.

Kiăng dưi hluai jơlan rô nao, ăt khom ĕp lăng kman klin tong ten biă mă, tơring čar Gia Lai mơ-it lu nai ia jrao hăng tơhan pơlih jơlan glông, ngă bruă pơčrâo jơlan nao, pơtô brơi mơnuih ƀôn sang dăp glông, pơkă lăng  drơi jăn hăng pơhaih bruă ia jrao tañ. Yua ngă tui klă bruă pơpha jơlan rô nao rai, anih pơčlah dơ̆ng mơ̆ng anih pơgăn anun, anih krăo lăng ƀơi tơdrông tua Ia Hleo, juăt lăi Cầu 110 Gia Lai hơmâo ƀuh ƀing ƀă kman klin Covid 19.

Ƀing nai ia jrao dŏ mă bruă ƀơi anih pơgăn jơlan ĕp kman klin či tơdrông tua Ia Hleo, să Ia Le,  tơring glông Čư̆ Pưh, pơtô brơi mơnuih ƀôn sang pơhaih bruă ia jrao

Trung tá, Nguyễn Minh Tuấn, Khua grup tơhan pơlih jơlan glông anih ĕp lăng mrô 1, gah kông an tơring čar Gia Lai hlăk dŏ mă bruă ƀơi anun brơi thâo:

Ƀing gơmơi pơtum lu tơhan ngă bruă rai ĕp lăng, pơgăn tong ten hŭi klin Covid 19 ƀă laih anun huăi kơđông jơlan nao rai; ƀing nai ia jrao ăt pơkiăo rai lu mơnuih pơkă lăng čih anăn pơhaih bruă ia jrao tañ hloh, kiăng huăi kơđông jơlan laih anun ba nao ƀing dŏ pơčlah phara”.

Ơi Siu Y Bĕ, Kơ-iăng Khua Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring glông Čư̆ Pưh, Gia Lai brơi thâo, tơring glông hơmâo ngă hrom klă biă mă hăng lu tơhan anom bruă kơnuk kơna kiăng huăi ngă tơnap kơ ană plơi pla găn nao ƀơi anih pơgăn jơlan:

“Mrô mơnuih glăi lu biă mă, tơdah ƀu pơsir hmao kru lĕ kơđông jơlan mơtam. Samơ̆ ƀing gơmơi ăt pơtrut pơsur mơnuih ƀôn sang, anăm rung răng ôh, hơđong pran jua dăp glông, hlâo tơdơi pioh pơhaih bruă ia jrao djơ̆ tơlơi phiăn pơtrun, anăm đuăi dŏp hyu pơ jơlan amăng glai, đuăi mơ̆ng anih pơgăn jơlan, khom nao djơ̆ hăng pơhaih bruă ia jrao laih anun nao dŏ pơčlah tui tơlơi phiăn kơnuk kơna pơkă”.

Dơ̆ng mơ̆ng lơ 26/4 truh rơwang hrơi kom anai, tơring čar Gia Lai hơmâo abih bang 30 čô mơnuih ƀă Covid 19. Khul nai ia jrao mă bruă nao guang dar anih hơmâo klin, tui kru ĕp mơnuih jĕ giăm ƀing ƀă kman pioh mă ia khak ba pơčrang kman. Hrom hăng anun, tơring čar ăt pơphun brơi pok 21 boh anih dŏ pơčlah pơtum, dưi djop brơi 3000 čô mơnuih. 48 boh anih pơčlah pơkŏn ăt hlăk ĕp lăng, prăp lui hlâo djop anŏ gêh găl brơi tŭ jum 7000 čô mơnuih dơ̆ng nao dŏ pơčlah.

Tơdơi kơ pơpha jơlan nao, mơnuih ƀôn sang hŭi ƀă kman amra ba nao pơ anih dŏ pơtum

pơčlah hăng gah rơngiaotui tơlơi phiăn

Yă Nguyễn Thị Thanh Lịch Kơ-iăng Khua Jơnum min mơnuih ƀôn sang tơring čar Gia Lai, Kơ-iăng Khua git gai bruă pơhlôm, pơgang klin Covid 19 Gia Lai brơi thâo, bong glăi hăng klin, tơring čar hơmâo prăp lui hlâo khom pơdjop mơnong ƀong huă, sĭ mơdrô anăm pơtam, mơnong ƀong huă kơ mơnuih ƀôn sang.

Kơ bruă prăp lui anih pơjrao mơnuih djơ̆ klin, Gia Lai hơmâo pơtrun brơi mă, bơblih sang ia jrao 331, jơlan Phạm Văn Đồng, Pleiku, 100 boh sưng đih pơjrao pioh pơjrao kơ mơnuih duăm kraih djơ̆ kman klin. Hơdôm boh sang ia jrao pơjrao tơlơi ruă lao, ruă tơsô̆, sang ia jrao pơjrao hăng ia jrao akha kyâo ƀơi plơi prong Pleiku, hrom hăng bruă prăp lui anŏ gêh găl djru kơ bruă pơjrao hơdôm mơnuih ƀă kman Covid 19 hlăk duăm djong hăng kraih ƀiă:

“Ƀing gơmơi akŏ pơdong sang ia jrao pioh pơjrao ƀing ruă Covid 19, kiăng djop brơi hơdră pơjrao ƀing duăm či mă yua măi mok, pơjrao rơka rơkač, pơjrao ruă boh ƀleh, ƀudah ƀing hơmâo tơlơi ruă mơ̆ng hlâo ƀu thâo pơjrao; akŏ pơjing anih pơjrao rŭ glăi mơnuih duăm kraih, kiăng pơjrao phara. Rơngiao kơ anun, ƀing gơmơi akŏ pơjing sa boh sang ia jrao pơjrao ƀing duăm djong ƀiă”.

            Nguyễn Thảo pô čih-Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương