Hing ang amăng hrơi: 24/6/2021

VOV4.Jarai-Anom bruă wai pơgang klin kual Mi kô̆ - ECDC lơ 23/6 pơhŭi hlâo truh rơnuč blan 8/2021, djuai virus phrâo Delta amra ƀuh ƀơi 90% mrô mơnuih phrâo ƀă klin Covid-19 ƀơi kual Mi kô̆ kah hăng ƀuh ƀơi hơdôm dêh čar glăk hơđuh đĭ klin phrâo anai. Tơlơi pơhŭi hlâo hơmâo Khua anom bruă wai pơgang klin kual Mi kô̆ - ECDC, yă Andrea Ammon ba tơbiă amăng hrơi blan djuai virus phrâo Delta glăk lar hyu kơtang hăng ƀuh lu mơnuih ƀă klin Covid-19 ƀơi lu dêh čar kual Mi kô̆.

Tơlơi ngă bơngŏt ră anai lĕ ƀơi dêh čar Angle, lơ̆m dêh čar anai rĭm hrơi ƀuh rơbêh 11 rơbâo čô mơnuih phrâo ƀă klin, amăng anun rơbêh 90% lĕ ƀă djuai virus phrâo Delta. Mah klin kheng aka ƀu ngă tơnap tap kar hăng ƀơi Angle samơ̆ hơdôm dêh čar kual Mi kô̆ pơkŏn, anun lĕ Đức, kual Yŭ Dơnung dêh čar Prang ƀudah plơi prong jưh jom Lisbon dêh čar Bồ Đào Nha ăt ƀuh djuai virus phrâo Delta glăk lar hyu kơtang. 

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương