Hing ang amăng hrơi: 30/11/2021

 

VOV4.Jarai - Lu dêh čar ƀơi rŏng lŏn tơnah pơsit krư̆ bah amăng guai lŏn ia ƀudah wai lăng kơjăp hloh klin amăng hrơi djuai klin phrâo Omicron hơmâo ƀuh ƀơi abih bang kual lŏn. Abih bang lêng bơdjơ̆ nao ƀing rai mơng kual Dơnung Ơi Jŭ. Mơng lơ 29/11, dêh čar Mi krư̆ bah amăng guai ƀu brơi mơnuih mơng kual Dơnung Ơi Jŭ mut nao. Bơ ƀơi Israel, mơng mơmot lơ 28/11, tơdơi kơ ƀuh sa čô ƀă klin djuai phrâo amăng mrô ƀing tuai hyu ngui rai mơng Malawi, dêh čar anai hmao tlôn dong tah krư̆ bah amăng guai hăng abih bang mơnuih mơng čar rơngiao. Yak nao hrup anun mơn ƀơi Australia, hơdôm kual Tong Wing, Maroc, hăng lu dêh čar kual Mi Kô̆. Anom bruă ia jrao Rŏng lŏn tơnah pơsit djuai klin pơplih phrâo Omicron bơngơ̆t biă mă. Ƀing rơgơi kơhnâo mơng Anom bruă ia jrao rŏng lŏn tơnah ăt lăi pơthâo hơdôm tơlơi blung a brơi ƀuh djuai kman Omicron amuñ ƀă glăi hloh kơ djuai kman pơkŏn.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương