Hing ang amăng hrơi: 30/10/2020

VOV4.Jarai - Dêh ]ar Anglê amra ngă djop mơta bruă đah mơng huăi guang dar dêh ]ar tal 2. Khua ding jum sang do\ dêh ]ar Anglê Rô-bớt Gien-rích ba tơbiă tơlơi lăi pơthâo anai amăng hrơi mông klin Covid-19 jai hrơi kơtang, hăng mrô mơnuih [ă phrâo rim hrơi rơbêh 10 rơbâo c\ô.

 

Ơi Rô-bớt Gien-rích đăo gơnang dêh ]ar Anglê amra dưi pơgang klin hăng lu hơdră pơgang phara, tui hluai kơ mrô mơnuih [ă kman [ơi rim kual.

 

Hăng mrô mơnuih [ă kman Covid-19 kơtang tui [ơi Anglê amăng hơdôm hrơi rơgao, [ing apăn bruă ia jrao hăng mơnuih rơgơi kơhnâo dêh ]ar Anglê rơkâo đ^ Kơnuk kơna kiăng ta` pơtrun tơlơi phiăn guang dar [ơi đơr hơr anih c\i pơgăn klin lar hyu.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương