Hing ang amăng hrơi: 19/6/2021

VOV4.Jarai - Ƀơi anăp tơlơi tơnap tap mơng klin kman ƀă ƀơi rơmô kơbao, mơnŭ bip, gơnong bruă ngă hmua hăng pơđĭ kyar ƀon lan tơring čar Daklak phrâo hơmâo akŏ bruă pok pơhai “Blan pruih ia jrao pơgang klin kman tal 1/2021” hăng pơgang klin kman amăng đơ đam tơring čar. Tui anun dong mơng lơ 20/6/2021 truh lơ 20/7/2021, hơdôm anom bruă, sang anŏ rông rơmô kơbao, mơnŭ bip amăng tơring čar Daklak amra pơphun pruih ia jrao abih bang drông war, anih rông hlô mơnong hăng hơdôm kual jum dar rĭm wŏt hrơi tơjuh ha wŏt. Pruih ia jrao rơdêh, gơnam bơdjơ̆ nao bruă pơdŭ pơgiăng hyu hlô mơnong. Kih rơmet agaih hơdôm drông war rông hlô mơnong, pơƀut asuk ruk čuh hĭ ƀudah dor hĭ. Jŭ yap truh lơ 17/6, Daklak hơmâo 8/15 boh tơring glông, plơi prong ƀuh klin pơtah čroh ƀơi un, abih bang mrô un ƀă klin, pơrai hĭ lĕ rơbêh 350 drơi.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương