Hing ang amăng hrơi: 5/8/2021

VOV4.Jarai - Tui hăng Khul git gai pơgang klin Covid-19 amăng tơring čar Daklak, amăng lơ 4/8, đơ đam tơring čar hơmâo dong 24 čô mơnuih ƀă virus Sars-Cov2 ƀơi 9 boh tơring glông, plơi prong, amăng anun Ea Kar lĕ tơring glông hơmâo mơnuih ƀă klin lu hloh hăng 6 čô mơnuih; kiăo tui tlôn lĕ 2 boh tơring glông Čư̆ Mgar hăng Krông Pač, rĭm boh tơring čar hơmâo 5 čô mơnuih ƀă klin; plơi prong Buôn Hồ hăng tơring glông Buôn Đôn rĭm anih hơmâo 2 čô; hơdôm tơring glông: Ea Hleo, Ea Súp, Krông Năng hăng Čư̆ Kuin rĭm anih hơmâo 1 čô.

 

 

Ƀing mơnuih ƀă klin lêng kơ ƀuh ƀă klin lar hyu amăng mơnuih mơnam hăng bơdjơ̆ nao ƀôn prong Hồ Chí Minh, Đồng Nai hăng Bình Dương.Gơnong bruă ia jrao Daklak hơmâo pơphun kiăo tui ĕp 100 čô F1 bơdjơ̆ nao ƀing pô anai kiăng kơ pơčrang lăng hăng ba nao anih pơčlah pơƀut. Truh 5 mông tlam lơ 4/8, tơring čar Daklak hơmâo 307 čô mơnuih ƀă klin Sars-Cov2, amăng anun glăk pơjrao brơi 300 čô, 7 čô pơjrao suaih laih hăng aka ƀu hơmâo hlơi djai.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương