Hing ang amăng hrơi: 24/6/2021

VOV4.Jarai - Amăng bơyan hơjan ia ling dăo, hrom hăng bruă pel ĕp na nao pơgang glông gŏng hrĕ apui, Sang bruă apui lơtrik tơring čar Daklak hmâo prăp lui laih gơnam, măi mok pơhlôm hlâo kiăng bŏng glăi. 

           

Sang bruă apui lơtrik Daklak pơkra glăi pơhlôm apui yua ƀơi hơdôm kual juăt hmâo tơlơi truh

Anom ăt ngă giong mơn bruă grŭp pơgang, pơgăn ayuh hyiăng ƀu klă ngă, hyu ĕp mơnuih hmâo tơlơi truh hmâo 40 čô mơnuih, tañ pơsir lom hmâo tơlơi truh gah apui yua. Ơi Lê Văn, mơnuih gơgrong bruă pơhlôm hơđong, Sang bruă apui lơtrih Daklak, brơi thâo:

 

 “Ƀơi tơring čar Daklak hmâo angin kruah yâu akô̆ bơyan, laih anun hmâo hơdôm kual ƀơi hơdôm bôh tơring glông Krông Ana, Krông Bông, Čư̆ Kuiñ, Krông Pač hơdôm thun rơgao juăt hmâo ia ling dăo, laih anun, hơdôm kual juăt hmâo grom tal kơthel kah hăng Ea Sup, Buôn Đôn..., lĕ ƀing gơmơi hmâo prăp lui laih jơlan gah, pel ĕp abih bang hơdôm anih juăt hmâo tơlơi truh kiăng pơdŏng glông gong hrĕ pơhlôm amăng bơyan hơjan kơthel. Hăng ƀu djơ̆ kơnong kơ hơdôm anih anom phun ôh mơ̆, ƀơi abih bang hơdôm kual Sang bruă apui lơtrik Daklak hmâo laih bruă mă rơđah, prăp lui gơnam pơgang, măi mok ăt kah hăng ană mơnuih, ia jrao gun, hăng hơdôm bruă mă pơtlaih mơnuih hrom hăng hơdôm anom gum hrom, gong gai plơi pla, kiăng prăp lui djru bruă hăng bŏng glăi hmao tlôn lom hmâo tơlơi truh”./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương