Hing ang amăng hrơi: 23/6/2021

VOV4.Jarai-Ƀơi tơring čar Dak Nông truh ră anai, djop tơring glông, plơi prong, tơring kual hăng 724 boh plơi, ƀôn ƀut lêng kơ hơmâo apui lơtrik dêh čar soh či yua. Đơ đam tơring čar hơmâo rơbêh 99% mrô sang anŏ mơnuih ƀôn sang pơkĕ yua apui lơtrik.

Anom bruă apui lơtrik Dak Nông dăng hrĕ apui lơtrik kơ sang anŏ mơnuih ƀôn sang

Hơdră apui lơtrik dăng nao truh pơ plơi pla djru prong biă mă amăng bruă bơblih hơdră pơkra ming gơnam sĭ mơdrô, pơđĭ tui tơlơi hơdip mơda mơnuih ƀôn sang amăng tơring čar. Thun 2021, Kông ty apui lơtrik Dak Nông tuh pơ alin man pơkra 84 km hrĕ apui lơtrik jua tơdu, 43 km hrĕ apui lơtrik jua kơtang, dăng nao pơ djop plơi pla phrâo.

Laih dơ̆ng, kông ty pơtrut tañ ngă tui 35 mơta anăn bơblih pơkra glăi, dăng hrĕ apui lơtrik man ƀrô, jua kơtang 22 kV, 35 kV gah anih pơtơdu apui lơtrik pơkĕ yua mơ̆ng 110 kV. Đơ đam tơring čar hơmâo 52/60 boh să dưi ngă djơ̆ tơhnal pơkă gah apui lơtrik amăng bruă man pơdong plơi pla phrâo.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương