Hing ang amăng hrơi: 23/10/2021

VOV4.Jarai - Lơ 22/10, Ping gah tơring čar Dak Nông pơphun Jơnum lăng glăi 5 thun ngă tui tơlơi pơsit gơnong glông mrô 4 tal XII, 3 thun ngă tui akŏ bruă mrô 5 mơng Ping gah tơring čar amăng kơtưn pơjing, pơplih pơkra amăng Ping gah; pơgăn hĭ hơdôm tơlơi pơmĭn, tơlơi hơdip ƀu klă ƀu hiam, hơdôm bruă ngă mă pô amăng mơnuih apăn bruă Ping gah. Jơnum pơphun lăng nao rai mơng ataih pơlăng nao rai 8 anih ƀơi hơdôm tơring glông, plơi prong amăng tơring čar. Pok pơhai tơlơi pơsit gơnong dlông mrô 4 tal XII, Ping gah tơring čar DakNông hơmâo pơtrun akŏ bruă mrô 5, sit biă ñu ngă tui hơdôm bruă djơ̆ hăng tơlơi sit nik amăng tơring čar.

 

Dak Nông pơpŭ djop khul grup mă bruă klă hloh lơ̆m ngă tui tơlơi pơsit gơnong glông mrô 4 tal XII

 

Djop gưl Ping gah hơmâo sa, dua bruă mă klă, thâo pơčeh phrâo anun lĕ ruah hơdôm bruă yôm phun, bruă ngă bơngŏt mơng mơnuih ƀon sang kiăng kơ đing nao git gai, lăi pơthâo bruă pel ĕp, pơlir hăng bruă ngă tui tơlơi pơsit laih dong pok pơhai sa, dua bruă anun lĕ “mơnuih klă - bruă hiam”, “Jă bơngač amăng plơi pla”, hơbô̆ bruă “Pơtruh pơplih bruă ngă hră pơ-ar, djru brơi mơnuih ƀon sang”, “Pơphun ngă lơphet ƀơi anăp kơ hla kơ hăng jơnum pơƀut tui tơđar rĭm blan”…. Pơ anăp anai, Khul apăn bruă Ping gah tơring čar Dak Nông rơkâo djop gưl tŏ tui ngă kjăp tui tơlơi pơsit pơjing Ping gah, pơjing akŏ bruă, ba tơbiă hơdră bruă sit nik djơ̆ hăng tơlơi kiăng, đing nao pel ĕp, kiăo tui lăng, lăng glăi, gơgrong ba gru hăng lui hĭ hơdôm tơlơi pơmĭn soh, bruă ngă ƀu klă mơng rĭm čô mơnuih.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương