Hing ang amăng hrơi: 25/9/2021

VOV4.Jarai-Tơdơi kơ 28 hrơi dŏ pơjrao tơlơi ruă ƀă klin Covid 19 ƀơi sang ia jrao Lao hăng ruă kơsô̆ tơring čar Dak Lak, lơ 24/9, mơnuih ruă anăn Y N N 91 thun dŏ pơ ƀôn Đrao, să Čư̆ Nĕ, tơring glông Krông Ƀŭk, Dak Lak suaih laih, glăi pơ sang anŏ yơh. Mơnuih ruă anai, hơmâo tơlơi ruă drah nur čơtăng arăt drah laih anun ruă tơsô̆ ƀu thâo suă jua sui laih. Mơnuih ruă anăn Y N N lĕ tha rơma blung a ƀă klin ƀơi Dak Lak dưi hĭ hăng klin Covid 19.

Mơnuih ruă anai tha  91 thun dưi hlao tơlơi ruă Covid laih anun tơbiă mơ̆ng sang ia jrao yơh

Anai lĕ tơlơi mơak mơ̆ng pô ruă sang anŏ ñu hăng ƀing ơi ia jrao mă bruă hnun mơ̆n amăng bruă pơjrao hăng pơhlôm pơgang klin Covid 19. Yap truh 4 mông tlam lơ 24/9, tơring čar hơmâo čih pioh 1745 čô mơnuih ƀă klin Covid 19 amăng anun 1.183 čô mơnuih suaih laih.

Nay Jek: pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương