Hing ang amăng hrơi: 27/7/2021

VOV4.Jarai-Tơlơi pơhing mơ̆ng Khul git gai bruă pơhlôm, pơgang klin Covid 19 tơring čar Dak Lak, amăng lơ 26/7, tơring čar anai hơmâo čih pioh dơ̆ng 11 čô mơnuih ƀă kman sars-cov-2, amăng anun hơmâo 6 čô mơnuih ƀă amăng kual plơi pla. Tơring glông Krông Năng hơmâo mrô mơnuih ƀă kman sars-cov-2 lu hloh truh kơ 5 čô.

Plơi prong Ƀuôn Ma Thuôt čih pioh hơmâo 3 čô. Tơring glông Ea Kar hơmâo 2 čô lêng pơdjơ̆ nao mơ̆ng anih hơmâo klin ƀơi tơring čar Bình Dương. Tơring glông Krông Pač čih pioh 1 čô glăi mơ̆ng ƀôn prong Hồ Chí Minh.

 

Sa boh anih pơgăn jơlan pơgang klin Covid 19 ƀơi Dak Lak

Pơdjơ̆ nao kơ 6 čô mơnuih ƀă amăng kual plơi pla ƀuh lơ̆m lơ 26/7, anom bruă ia jrao tơring čar Dak Lak hlăk tui kru ĕp mơnuih jĕ giăm hăng ba nao dŏ pơčlah laih anun mă ia khak ia mơdung hmar 14 čô F1; Pơtô brơi anom bruă ia jrao tơring glông ngă tui hơdră pruih ia jrao pơdjai kman ƀơi anih dŏ jum dar, plơi pla hơmâo mơnuih ƀă laih anun anih mơnuih ƀă kman weh nao.

Tui anun yơh, yap truh 5 mông tlam lơ 26/7, tơring čar Dak Lak čih pioh 128 čô mơnuih laih ƀă kman sars-cov-2 ƀơi 13/15 boh tơring glông, plơi prong. Dua boh tơring glông aka ƀu hơmâo mơnuih ƀă lĕ tơring glông Mdrak hăng Čư̆ Mgar.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương