Hing ang amăng hrơi: 16/6/2021

VOV4.Jarai -  Khua dêh čar Australia hăng Khua dêh čar Anglê phrâo lăi pơthâo dua boh dêh čar phrâo kĭ pơkôl kơ hơdră ngă bruă tui Hră pơkôl sĭ mơdrô rơngai dua bơnah. Tơlơi pơkôl anai amra djru tơlơi sĭ mơdrô dua bơnah đĭ hơdôm rơbâo klai dolar AUD rim thun. Khua dêh čar Anglê pơsit, tơlơi pơkôl anai amra pok prong tơlơi rô nao rai mơng Anglê hăng Australia lơ̆m Anglê tơbiă mơng Khul EU. Bơ Khua dêh čar Australia ơi Scott Morisson lăi pơthâo anai lĕ tơlơi pơkôl sĭ mơdrô klă hloh ƀơi rŏng lŏn tơnah ră anai, laih dong amra ba glăi tơlơi klă hiam kơ dua bơnah.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương