Hing ang amăng hrơi: 17/6/2021

VOV4.Jarai - Nao jơnum hrŏm amăng mông jơnum ƀu sit nik Khua ding jum ling tơhan kual ASEAN - Khač pơphun lăng nao rai amăng tivi laih rơgao, Khua dung jum ling tơhan dêh čar Indonesia Prabowo Subianto lăi pơtong bruă kơtưn ngă hrŏm kơplah wah kual ASEAN - Khač, amăng anun hơmâo pơjing hră pơkôl mă bruă amăng kual ia rơsĭ Ngŏ tŭ yua hăng sit nik. Đĭ pơhiăp amăng mông jơnum, Khua ding jum ling tơhan Indonesia ơi Prabowo Subianto lăng yôm mông jơnum ƀu sik nik thun anai ƀrô tal hơdor glăi 30 thun hrơi akŏ pơjing tơlơi rô nao rai kơplah wah kual ASEAN - Khač. Tui hăng Khua ding jum Prabowo, tơlơi rô nao rai kơplah wah kual ASEAN - Khač hơmâo akŏ pơjing amăng 30 thun laih rơgao djru pơđĭ kyar na nao amăng djop mơta. Sit biă ñu amăng mông jơnum pơčeh phrâo kơ tơlơi ngă hrŏm kơplah wah kual ASEAN - Khač lĕ jơnum kiăng kơ ƀing ling tơhan dŏ hlăk ai dua bơnah pơtŏp hrăm hrŏm amăng kual ia rơsĭ, anai lĕ sa amăng hơdôm bruă ngă hrŏm kiăng pơjing pran đăo gơnang tơdruă hăng kơtưn kjăp bruă kơplah wah kual ASEAN - Khač amăng bruă ling tơhan.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương