Hing ang amăng hrơi: 24/6/2021

 

VOV4.Jarai - Tui hăng Kông ty apui lơtrik Dăk Nông, mơng akŏ thun truh ră anai, anom bruă hơmâo pơphun hyu pel ĕp giăm 4.400 wơ̆t čô tuai yua apui lơtrik laih anun ƀuh 642 wơ̆t arăng ngă soh. amăng anun hơmâo 21 wơ̆t arăng dŏp apui, 474 ngă soh nua apui hăng 142 wơ̆t tơlơi soh pơkŏn. Abih bang mrô apui arăng mă yua soh khŏm duh prăk lĕ 12.845 kWh, hăng mrô prăk pơhrui glăi giăm 365 klăk prăk. Kông ti hơmâo jao kơ anom pơsir kơđi laih kiăng pơsir brơi 21 tơlơi ngă soh.

 

 

Truh ră anai, anom apăn bruă hơmâo bơtơhmal 4 tơlơi ngă soh hăng đŭ prăk kơ 1 tơlơi ngă soh, hăng mrô prăk lĕ 12 klăk 500 rơbâo prăk. Hơdôm bruă arăng dŏp mă apui lĕ juăt pioh yua amăng sang anŏ, ƀing tuai juăt mă hrĕ kap apui čuai mă pô, mă yua mơ̆ ƀu hơmâo mông pơkă jua apui đuăi ôh. Kiăng ƀuh hơdôm tơlơi ngă soh anai, anom bruă apui lơtrik hơdôm plơi pla hyu hơduah ĕp, sem lăng na nao kiăng thâo rơđah rơđông.

Siu H’Mai: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương