Hing ang amăng hrơi: 28/7/2021

VOV4.Jarai-Amăng tal nao čuă Paris, Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Angle hăng Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Prang hơmâo tŭ ư kĭ pơkôl Sa pok hră pơkôl Pơgang rơnuk rơnua jơlan ia rơsĭ phrâo kơplah wah Angle hăng Prang.

Amăng tơlơi lăi pơthâo sit nik, Khua ding jum pơtom hiăp dêh čar Angle ơi Dominic Raab lăi, bruă kĭ pơkôl hră pơgang tơlơi rơnuk rơnua ia rơsĭ Angle hăng Prang phrâo, amra ngă kjăp tui kơ dua bơnah bong glăi tơlơi ngă pirat ƀơi kơčep ia rơsĭ Mangche pơtruh nao rai dua bơnah dêh čar.

Tui hăng anun, Hră pơkôl phrâo anai hơmâo tơlơi pơkă brơi Angle hăng Prang kah pơpha nao rai tơlơi pơhing sŭ hluă pơdjơ̆ nao tơlơi pơhŭi hơgŏm, kiăng pơkra hơdră bong glăi hmar hloh hăng ƀing ngă pirat. Tui hăng akŏ bruă, Hră pơkôl amra ngă tui mơtam tơdơi kơ dua bơnah dêh čar pơsit hĭ rơnuč thun anai.

          Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương