Hing ang amăng hrơi: 25/9/2021

VOV4.Jarai-Dêh čar Nga hăng tơhan Taliban apăn bruă ƀơi dêh čar Afghanistan hlăk bơkơtuai kơ bruă sa grup khua mua mơ̆ng kơnuk kơna Taliban pơ anăp anai nao čuă dêh čar Nga. Samơ̆ tui hăng tơlơi pơhing mơ̆ng Ding jum pơtom hiăp dêh čar Nga, tơlơi bơkơtuai aka ƀu lăi pơthâo ôh.

Hlâo kơ anun, Kơ-iăng Khua Ding jum Gru grua hăng Tơlơi pơhing Afghanistan, laih anun pô pơtruh hiăp kơ tơhan Taliban brơi thâo, kơnuk kơna Taliban kiăng nao čuă Moscow. Taliban hlăk rơkâo dêh čar Nga ngă pô gơgrong ba kơplah wah Sang gum hơbit djop dêh čar hăng Afghanistan kiăng pơhrŏ hĭ tơlơi bơtơhmal dêh čar anai ăt kah hăng djru ba dêh čar anai man pơdong glăi lŏn ia.

Nay Jek: pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương