Hing ang amăng hrơi: 7/5/2021

VOV4.Jarai - Ƀiă biă mă ñu hơmâo 155 klăk čô mơnuih ƀơi rŏng lŏn tơnah glăk kơƀah asơi huă añăm ƀong kơtang amăng thun 2020. Mrô anai him lăng amra đĭ tui 20 klăk čô mơnuih pơhmu hăng ha thun hlâo kơ anun. Tơlơi anai amra jing kơtang tui dong amăng hrơi blan pơ anăp. Tơlơi pơhŭi hlâo anai phrâo hơmâo khul pơlir hơbit jar kmar, amăng anun hơmâo Jơlan hơdră djru braih apiăng Jar kmar hăng Anom bruă djru pơdai braih huă lăi nao amăng Hră lăi pơthâo kơ Jar kmar kơ Tơlơi rung răng gơnam ƀong huă thun 2021 phrâo hơmâo lăi nao. Tui hăng tơlơi lăi pơthâo, rơbêh 103 klăk čô mơnuih, dưm dưm hăng 66% mrô mơnuih ƀơi 10 boh dêh čar glăk kơƀah gơnam ƀong, ƀơi hơdôm boh dêh čar anai hơmâo tơlơi kơsung blah nao rai phun ñu lĕ yua tơlơi rung răng gơnam ƀong huă jai hrơi kơtang tui. Tơlơi pơplih ayuh hyiăng hăng tơlơi bơwih ƀong trun yua Covid-19 ngă.

Siu H’ Mai: Pô pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương