Hơdruê hdroâng: Rơđế

Prế hơdruê: Jâ  Thư - jâ  H’Ngông

Cheăm Drai Bhăng, tơring Čư̆ Kuiñ, kong pơlê  Dak Lak

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định