Hơdruê hdroâng: Êđê

Ngế hơdruê: Aduôn Ka và Aduôn Gua

{uôn Tra\p, pơlê kân Buôn Tra\p, tơring Krông Ana, kong pơlê Dak Lak

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định