Hơdruê hdroâng: Rơđế

Prêí hơdruê:  Ae Nuel - Ƀuôn Giêr

Phòng Kỹ thuật -VOV Tây Nguyên khai thác

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định