Sáng tác: Y Sơn Niê

Biểu diễn: Nghệ sĩ Ưu tú Y Joel Knul - H’Lueng Niê

Phòng Kỹ thuật- VOV Tây Nguyên khai thác

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định