Hơdruê hdroâng: Rơđế

Ngế hơdruê: Y Hon {uôn Yă

Cheăm Drai Bhăng, tơring C|ư\ Kui`, kong pơlê Dak Lak

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định