Tác giả: Phi Ưng

Biểu diễn: Sao Siu – Mung Miu

Phòng Kỹ thuật - VOV Tây Nguyên khai thác

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định