Sáng tác: Phi Ưng

Biểu diễn: Sao Siu - Mung Miu

Phòng Kỹ thuật -VOV Tây Nguyên khai thác Internet

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định