Chiếo: Rơteăng - Ngế chiếo: Y Nía – Y Âi - Cheăm Đak Tơ Lùng, tơring Kon Rẫy, kong pơlê Kon Tum

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định