Sáng tác: Ngọc Lễ

                             Biểu diễn: Ngọc Lễ - Phương Thảo

                             Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=hKvKX67ms-Q

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định