Tăng ngăn hâi: 19/6/2021

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 18/6, Khu xiâm ngăn hnê hriâm ƀă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê tơkŭm po rôh hôp ‘no tơdrêng ing um tơvi lâp tơnêi têa mơgêi 8 hơnăm pêi pro tơdroăng tơkêa “Mơjiâng pơlê pơla hriâm tâp hneăng hơnăm 2012 – 2020”. A rôh hôp, teăng mâ mâu Khu xiâm, kơvâ cheăng ki ai tơdjâk ƀă mâu kong pơlê hiăng tối hên tơdroăng ki rơkê plĕng tro, mâu tơdroăng ki ôh tá tơniăn tung tối tơbleăng mâu tơdroăng ki kal dêi tơdroăng tơkêa bro, tơdrêng amê hnối pơkâ mơ’no mâu troăng hơlâ vâ tơdroăng ki tối tơbleăng tơdroăng tơkêa tung hơnăm 2021 -2030 châ tơ-ƀrê ƀă pêi pro rơkê tâ.

Tơdroăng tơkêa “Mơjiâng pơlê pơla hriâm tâp hneăng hơnăm 2012 – 2020” pơkâ 4 tơdroăng ki xiâm, klêi kơ’nâi 8 hơnăm pêi pro, ai 2 tơdroăng ki pêi klêi cho: Hnê chư ăm mâu ngế ki ôh tá ‘nâi chư ƀă hnê hriâm mâu râ; ƀă tơdroăng pơkâ Hriâm tâp vâ hlê rơkê plĕng tung tơdroăng rêh ối, mơjiâng tơdroăng rêh ối krê ƀă pơlê pơla rế hía rế hơniâp ro tâ.

Klêi 8 hơnăm tơbleăng, tơdroăng tơkêa hiăng pro chiâng tơdroăng ki hơ’lêh sap ing cheăm tơring vâ pêi pro tơdroăng ki hriâm tâp plâ rơxông ăm rêm ngế. Pôa Nguyễn Kim Sơn, ngế xiâm ngăn hnê hriâm ƀă hnê mơjiâng tuăn ngoâ rơkê xuân ăm’nâi, tung la ngiâ ah, Khu xiâm ngăn hnê hriâm kô séa ngăn vâ mơnhên tối tơƀrê túa pơkâ pêi cheăng dêi trung tâm giáo dục thường xuyên, tíu xiâm hriâm tâp pơlê, ‘mâi mơnhông pơlê kong kơdrâm veăng mơnhông pơlê pơla hriâm tâp.

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định