Tăng ngăn hâi: 29/7/2021


 

VOV4.Sêdang - Vâ tŏng kum kuăn pơlê tung pơla klâ krê pơlê pơla hbrâ mơdât pơreăng COVID-19, Khu pơkuâ ngăn lêng kong pơlê Dak Nông hiăng tơkŭm po mâu kơbong tê kế tơmeăm “0 liăn” a mâu tơring, cheăm ki klâ krê kum vâi krâ nhŏng o tơkâ luâ xơpá. Hiăng ai lối 500 rơpŏng kuăn pơlê tung kơpong ki klâ krê, mơdât mot lo, châ ai tíu ki tê tơmeăm “0 liăn” kum mâu kế tơmeăm ki kal ƀă kơxô̆ liăn lối 350 rơtuh.

 


 

 


Kuăn pơlê troh xo tơmeăm, kế kâ ƀă kế tơmeăm xúa ki ê a kơbong ki ‘măn tơmeăm “0 liăn” dêi Khu pơkuâ ngăn lêng tơring Dak Mil

Hlo tơdroăng ki pơreăng COVID-19 tâ tú rơ-iêo, Khu pơkuâ ngăn lêng kong pơlê Dak Nông krếo thế mâu khu ki ai hiâm mơno hơ-ui pơtối rơtế ƀă kơbong tê kế tơmeăm “0 liăn” tiô tơdroăng kơbố kal athế troh xo, kơbố ai rơlối athế veăng kum vâ kum vâi krâ nhŏng o hmiân tuăn hbrâ mơdât pơreăng.

 

Katarina Nga tơplôu ƀă tơbleăng


BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định