Têt ta Wêu yơ

Hơdruê hdroâng: M’nông

Ngế hơdruê : Thị Bôch

Tơring Tuy Đức, kong pơlê Daknông

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định