Hơdruê hdroâng: Cil-K’ho – Mơđah: Khu hơdruê, xuâng hdroâng kuăn ngo Lâm Đồng

ɃÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheăng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Ƀuôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn xiâm: Vũ Hải Định